Songtexte.com Drucklogo

Hollow Inside Songtext
von Buzzcocks

Hollow Inside Songtext

Hollow inside I was hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside I was hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside I was hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside I was hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside
Hollow inside
Hollow inside
Why I was
Hollow inside
Hollow inside
Hollow inside


Hollow inside you were hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside you were hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside you were hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside you were hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside
Hollow inside
Hollow inside
Why I was
Hollow inside
Hollow inside
Hollow inside

Hollow inside they were hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside they were hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside they were hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside they were hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside
Hollow inside
Hollow inside
Why I was
Hollow inside
Hollow inside
Hollow inside


Hollow inside we're all hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside we're all hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside we're all hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside we were hollow inside
But I couldn't find out what the reason was
Why I was
Hollow inside
Hollow inside
Hollow inside
Why I was
Hollow inside
Hollow inside
Hollow inside

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!