The Prayer Songtext
von Electric Universe

The Prayer Songtext

shuklaam baradharam vishnum shashi varnam chathur bhujam
prasanna vadanam dhyaayet sarva vighnopa shaantaye
vyaasam vasishtha naptaaram shakteh pautrama kalmasham
paraa sharaatma jam vande shukataatam taponidhim
vyaasaaya vishnu ruupaaya vyaasa ruupaaya vishnave
namo vai brahmanidhaye vaasishtaaya namo namah
avikaaraaya shuddhaaya nityaaya paramaatmane
sadaika ruupa ruupaaya vishnave sarva jishnave
yasya smarana maatrena janma sansaara bandhanaath
vimuchyate namastasmai vishhnave prabhavishhnave
om namo vishnave prabhavishnave
sri vaishampaayana uvaacha

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!