In nije dei Songtext
von De Kast

In nije dei Songtext

De nacht is foarby, de sinne is frij, omheech te gean
Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij, om stil te stean
It libben wie wrang, it wachtsjen te lang
Mar 't nimt in kear
Wes mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear

Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar us rinne, sunder sin


refr.:
Jou my dyn han, jou my dyn hert
Asto it doarst mei my
Hjir is myn han, hjir is myn hert
'k Jou myn bestean oan dy
Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei

'k Kaam net ut e rie, it paed dat ik gie, it wie sunder ein
De tiid dy't der wie, it hert dat ik hie, it wie fersein
'k Ha my oan dy jun, mysels yn dy fun, 'k gebjin op e nij
Leafde hat wun, twa minsken bun, mar fugelfrij

Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar us rinne, sunder sin

jou my dyn hân, jou myn dyn hert,
asto it doarst mei my
hjir is myn hân, hjir is myn hert
'k jou myn bestean oan dy
Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!
Diese Website verwendet eigene Cookies und Cookies von Dritten um die Nutzung unseres Angebotes zu analysieren, dein Surferlebnis zu personalisieren und dir interessante Informationen zu präsentieren (Erstellung von Nutzungsprofilen). Wenn du deinen Besuch fortsetzt, stimmst du der Verwendung solcher Cookies zu. Bitte besuche unsere Cookie Bestimmungen um mehr zu erfahren, auch dazu, wie du Cookies deaktivieren und der Bildung von Nutzungsprofilen widersprechen kannst.
OK