Songtexte.com Drucklogo

Fear a' Bhàta Songtext
von Capercaillie

Fear a' Bhàta Songtext

Fhir a′bhàta, na ho ro eile
Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Fhir a′bhàta, na ho ro eile
Mo shoraigh slàn leat 's gach àit'an téid thu

Is tric mi ′sealltainn o′n chnoc a's àirde
Dh′fheuch am faic mi fear a'bhàta
An tig thu an-diùigh no′n tig thu a-màireach?
'S mur tig thu idir gur truagh a tà mi


Fhir a′bhàta, na ho ro eile
Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Mo shoraigh slàn leat ′s gach àit′an téid thu

Tha mo chridhe-sa briste, brùite
'S tric na deòir a′ruith o m'shùilean
An tig thu a-nochd no′m bi mo dhúil riut
No'n dùin mi′n dorus le osna thùrsaich?

Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Fhir a′bhàta, na ho ro eile
Mo shoraigh slàn leat ′s gach àit'an téid thu

Songtext kommentieren

Log dich ein um einen Eintrag zu schreiben.
Schreibe den ersten Kommentar!

Fans

»Fear a' Bhàta« gefällt bisher niemandem.