Songtexte.com Drucklogo

Air fail a lail o [Falalalo] Songtext
von Mouth Music

Air fail a lail o [Falalalo] Songtext

Mouth Music
Mouth Music
Air Fail A Lail O
Air fail a lail o/, horo/, air fail a lail e/
Air fail a lail o/, horo/, air fail a lail e/
Air fail a lail o/, horo/, air fail a lail
Fail i fail o/, horo/, air fail a lail e/

A bhuachaille bhain mas aill leat labhairt air thus
Gura leat-sa gun dail mo lamh ma thig thu le muirn
Gur truagh ma a ta nach do thaladh mis' agus thu
Ann an eilein gun traigh gun ramh gun choite gun stiuir


Ma the/id thu air sail, a ghraidh, biodh gini ad' phoc
Is ol mo dheoch-slaint gach ait' an shidh thu mon bhod
Le d' chridhe geal, eudrom, e/ibhneach, aighearach, og
Gur toil liom am beul o'm binn a thigeadh an ceol

Gur toil liom an deud 's am beul nach labhradh le sgraing
Bhith site ri m' thaobh, a ghaoil, nan digeadh tu ann
Mur bhiodh luchd nam breug bha meudail 's mise gun taing
Le odugh na cle/ir le che/ile 'n ceangal gu teann

Nan robh mis' is thu am beinn no'm manadh no'n sliabh
No air an traigh bhain an i ' nach robh duine riamh
Seachd oidhche, seachd la, gun tamh gun chadal gun bhiadh
Ach thus' a bhith 'ghraidh 's do lamh gheal tharam gu fial

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!

Übersetzung

Beliebte Songtexte
von Mouth Music

Quiz
Cro nimmt es meistens ...?

Fan Werden

Fan von »Air fail a lail o [Falalalo]« werden:
Dieser Song hat noch keine Fans.
Diese Website verwendet eigene Cookies und Cookies von Dritten um die Nutzung unseres Angebotes zu analysieren, dein Surferlebnis zu personalisieren und dir interessante Informationen zu präsentieren (Erstellung von Nutzungsprofilen). Wenn du deinen Besuch fortsetzt, stimmst du der Verwendung solcher Cookies zu. Bitte besuche unsere Cookie Bestimmungen um mehr zu erfahren, auch dazu, wie du Cookies deaktivieren und der Bildung von Nutzungsprofilen widersprechen kannst.
OK