Songtexte.com Drucklogo

Witfrau Schmitz Songtext
von De Räuber

Witfrau Schmitz Songtext

Die Witfrau Schmitz vum eetste Stock steiht ovven op dr Trapp,
En Bettjack un em Ungerrock, un hätt en jroße Klapp.
Bes die Frau Latz vum Ungerhuus kütt met enem Bessemstill
Jefääch an ihrer Düür erus, un dann jeht loss dat Spill.
Woröm denn dat Jeschrei - woröm die Maulerei?
Jo die Frau Schmitz die hätt ene Spitz
Un die Frau Latz die hätt en Katz.
Un die Katz vun der Frau Latz,
Die hätt dä Schmitze Spitz jekratz.
Un droöm es och he dä Krach un dä Radau,
Weil die Latze Katz jekratz hätt dä Wauwau.
Jo die Frau Schmitz die hätt ene Spitz...
Zoesch do weed de Muul jeschwad, su fängk dat Spillche aan.
Doch hingehrer weed Ähnz jemaat dann jeht et nix wie draan.
En fünf Minutte es em Jang de schönste Keilerei,
Vum zweite Stock dä Denze Lang, dä röf de Polizei.
Dä Schutzmann vum Revier - schreit "nu, wat jitt dat hier?"
Jo die Frau Schmitz die hätt ene Spitz...
Jo die Frau Schmitz die hätt ene Spitz...
Die Zwei, die stonn nun am Jericht, die Schmitz un och die Latz.
Die Schmitz die hätt en deck Jeseech, die Latz es ärch zerkratz.
Als Zeugin es Frau Erkelenz jeladen aus dem Haus,
Un außerdem noch die Frau Denz, die zwei die sagen aus:
"Dä janze dumme Streit, kam durch ne Kleinigkeit."
Jo die Frau Schmitz die hätt ene Spitz...
Jo die Frau Schmitz die hätt ene Spitz...
Jo die Frau Schmitz die hätt ene Spitz...

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!