Shanti/Ashtangi Songtext
von Madonna

Shanti/Ashtangi Songtext

Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala, hala

Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Vande

Om shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om


Om shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om

Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala, hala

Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Vande

Om shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om

Om shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!